Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

 РЕГУЛИСАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

 

ШТА ИЗУЧАВА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:

Студијски програм омогућава изучавање и стицање битних знања из области безбедности саобраћаја, регулисања саобраћаја, саобраћајног планирања и пројектовања, енергетску ефикасност моторних возила,  као и других дисциплина које су директно или индиректно везане за друмски саобраћај.

КОМПЕНТЕНЦИЈЕ:

Савладавањем овог студијског програма студенти су способни да самостално решавају практичне проблеме из области друмског саобраћаја пре свега кроз:

  • анализу саобраћајних токова, регулисање и пројектовање саобраћајне сигнализације и раскрсница применом савремених софтверских решења
  • анализу и превенцију саобраћајних незгода, предлагање мера за повећање безбедности саобраћаја и анализу истих.

ЗВАЊЕ КОЈЕ СЕ ДОБИЈА:

СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР САОБРАЋАЈА

 Табела предмета

Распоред предмета по семестрима
Р.бр. Назив предмета Сем. Број часова (недељно) 
П+В
ЕСПБ
1. Методе анализе безбедности саобраћаја ОП I 4+3 7
2. Оптимизација рада светлосних сигнала ОП
I 3+4 7
3. Стручна пракса 1 ОП                                            I / 4
4.  Изборни предмет изборног блока I  ИП I 3+3 6
5.  Изборни предмет изборног блока II ИП II 3+1 5
6.  Изборни предмет изборног блока III  ИП II 2+2 4
7.  Изборни предмет изборног блока IV  ИП II 2+2 5
8.  Изборни предмет изборног блока V  ИП II 3+1 4
9. Стручна пракса 2 ОП II / 4
10. Студијски истраживачки рад ОП II / 4
11. Специјалистички рад  ОП       II / 10
Укупно часова активне наставе годишње 600  
Укупно ЕСПБ на обавезним предметима 36
Укупно ЕСПБ на изборним предметима 24
  Укупно ЕСПБ 60
ОП - обавезни предмет, ИП - изборни предмет    
П+В - предавања + вежбе   
* Студент бира 5 предмета, по један предмет у сваком од пет изборних блокова

   

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ за студијски програм РЕГУЛИСАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
Р.бр.  Изборни блок Назив предмета Сем. Број часова
П+В
ЕСПБ
1. Изборни блок I     Енергетска ефикасност техничких система ОП I 3+2 6
2. Информациони системи у саобраћају I
3. Изборни блок II   Статистичка истраживања у саобраћају II 3+1 5
4. Организација саобраћајних предузећа II
5. Изборни блок III    Вештачење саобраћајних незгода
II 2+2 4
6. Саобраћајни ток - симулација II
7. Изборни блок IV  Ефикасност и координисан рад светлосних сигнала II 2+2 5
8. Саобраћај и животна средина II
9. Изборни блок V    Управљање пројектима II 3+1 4
10. Системи квалитета и стандардизација II
Укупно ЕСПБ (за 5 изборних предмета) 24
Почетак | Студије | Специјалистичке студије | Регулисање и безбедност друмског саобраћаја